ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ของมูลนิธิสยามกัมมาจล (“มูลนิธิ”) นี้อาจประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่าง ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิ (“เว็บไซต์”) การใช้งานเว็บไซต์อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ทั้งสิ้น การใช้เว็บไซต์ของท่านย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมาย หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้เว็บไซต์เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่เว็บไซต์และอย่าใช้บริการใด ที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์นี้

การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและยอมรับว่ามูลนิธิอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้แก่มูลนิธิจากการใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น

มูลนิธิอาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกอื่น ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของมูลนิธิ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและ/หรือเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น มูลนิธิมิได้ให้คำรับรอง รับประกัน หรือคำแนะนำใด เกี่ยวกับข้อมูลใด ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว และมิได้ให้หรือมีข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใด   กับเว็บไซต์ภายนอกอื่น โปรดทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกอื่น ท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการใช้เว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม และมูลนิธิจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญหายใด ที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้นไม่ว่ากรณีใด ก็ตาม

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินทางปัญญา") รวมถึงข้อมูลใด เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิและ/หรือของบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) ไม่ว่าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่

มูลนิธิไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือข้อมูลใด ข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากมูลนิธิและ/หรือจากบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูล  ใด ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด และ/หรือส่งผ่าน ไม่ว่าในรูปแบบใด หรือโดยวิธีการใด หรือใช้ในลักษณะใด ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมูลนิธิและ/หรือจากบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี)

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

ในกรณีท่านหรือบุคคลอื่นใดที่ได้ใช้ชื่อบัญชี (username) และรหัสผ่าน (password) ของท่าน ใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่มูลนิธิ ท่านตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่มูลนิธิสำหรับความเสียหาย ความสูญหาย ค่าใช้จ่าย และ/หรือจำนวนเงินใด (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล)

 

การยกเลิกข้อตกลง และการจำกัดการเข้าสู่ข้อมูลหรือการใช้งาน

มูลนิธิขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลใด หรือการบริการใด ในภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าด้วยเหตุใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือขัดต่อข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ และท่านจะไม่รบกวนการใช้งาน หรือทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้โดยปกติ หรือทำให้เกิดความเสียหายใด แก่เว็บไซต์ของมูลนิธิหรือของบุคคลภายนอกที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด รวมทั้งท่านจะต้องไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ โดยปราศจากอำนาจ ไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) หรือวิธีการอื่นใด

การจำกัดความรับผิด

ข้อมูลใด ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ หรืออาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไป และข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการใด ได้

เว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ (Knowledge Center) ทางด้านการศึกษา สำหรับครูอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจะเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้พัฒนาตนเองในด้านต่าง และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับสมาชิกและผู้เข้าเยี่ยมชมในชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Community) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเท่านั้น  และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายหรือคำแนะนำอันเฉพาะเจาะจงแก่ท่านหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งสิ้น ท่านจะต้องใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังด้วยตนเอง และจะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว กรณีที่ท่านประสงค์จะใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โปรดขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของท่านหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น โดยตรง

ท่านตกลงว่ามูลนิธิไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิไม่รับประกันว่าข้อมูลใด จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งตกลงว่ามูลนิธิไม่ต้องรับผิดชอบในการเข้าสู่หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ของท่านที่ทำผ่านเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจ

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใด ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่านกับมูลนิธิอันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างท่านกับมูลนิธิแต่อย่างใดทั้งสิ้น