หลักสูตร จิตศึกษา ฐานสมรรถนะ

เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนของ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์  เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนที่สำคัญด้วย  3 นวัตกรรม คือ

(1) “จิตศึกษา” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนไปถึงปัญญาภายใน ได้แก่ การมีจิตใหญ่เพื่อรักได้อย่างมหาศาล  การเคารพคุณค่าตัวเองและคนอื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างภราดรภาพ การมีสติชำนาญเพื่อเท่าทันอารมณ์  การมีสมาธิเพื่อกำกับความเพียรให้สำเร็จ  การมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น

(2) “PBL- Problem Based Learning” หน่วยบูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เป็น Active Learning ที่จะทำให้ผู้เรียนไปถึงปัญญาภายนอก  ได้แก่ Reading Comprehension, Writing, Arithmetic, ICT skills, Thinking skills, Life & Career skills, Collaboration skill and Core subject

 (3) พัฒนานวัตกรรมสำหรับองค์กรเพื่อมุ่งพัฒนาครู และการพัฒนาองค์กรที่เรียกว่า “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ” (PLC-Professional Learning Community) ซึ่งมีองค์ประกอบสองส่วนที่สำคัญคือ การสร้างความเป็นชุมชนให้เกิดขึ้นในองค์กร และการจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างหลากหลายร่วมกัน เป้าหมายสำคัญของ PLC คือ การสร้างการเรียนรู้ของครูร่วมกันเพื่อให้ทุกคนได้ยกระดับความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะสอน มีทักษะการจัดการเรียนการสอนและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู

หลักสูตร โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ