โครการครูเพื่อศิษย์สร้างการเรียนรู้ สู่ระดับเชื่อมโยงออนไลน์

01
04

บทเรียนทั้งหมด

LHL_หน้าปก_เรียนรู้เพื่อเรียนรู้
บทเรียนใหม่

Learning How to Learn : เรียนรู้เพื่อเรียนรู้

Learning How to Learn เรียนรู้เพื่อเรียนรู้

Learning How to Learn: เรียนรู้เพื่อเรียนรู้       เพราะทักษะที่สำคัญที่สุด คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วจึงมีความสำคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมาก ความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ คือ หนึ่งในทักษะ ที่สำคัญและใช้ได้กับทุกสถานการณ์ชีวิต ไม่ว่าจะเรียนเพื่อความสนุกส่วนตัว หรือเรียนเพื่อส่งเสริมอาชีพ        LHL Brainery ร่วมมือกับ Barbara Oakley, Ph.D.  เจ้าของคอร์สออนไลน์ Learning How to Learn บนแพลทฟอร์ม Coursera ที่มีผู้เรียนแล้วกว่า 3 ล้านคน       เราได้รังสรรค์หลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนไทย ทำในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยใน Series01 ว่าด้วยเรื่อง เทคนิคการฝึกสมอง เป็นเทคนิคการใช้งานสมอง ได้ถูกต้องตามหลักการทางประสาทวิทยา      ผู้เรียนจะได้ทราบถึงเทคนิคการเรียนรู้ต่างๆ เมื่อฝึกฝนตามทฤษฎีแล้ว เชื่อได้ว่า เมื่อต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาเร็วขึ้นกว่าการเรียนรู้แบบเดิม ๆ     ด้วยความปรารถนาดี    ณิชา นิภาสุวรรณ     SCB Academy 
ความยาว 60 นาที
_สนุกกับพยัญชนะ_ปก
บทเรียนใหม่

ภาษาไทยฟันน้ำนม

ภาษาไทยฟันน้ำนม

พบครูก่อนเข้าเรียน วิชาภาษาไทยฟันน้ำนมชุดนี้ เป็นชุดปูพื้นฐานการอ่าน การเขียน เหมาะสำหรับ คุณครู ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาแบ่งออกเป้น 3 เรื่อง คือบทที่ 1. สนุกกับพยัญชนะ บทที่ 2. พิชิตสระหรรษา บทที่ 3. วรรณยุกต์เริงร่าในแต่บทเรียน จะแบ่งหัวข้อเป็น 3 EP เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  EP 1  : นิยามและหน้าที่ (พยัญชนะ,สระ,วรรณยุกต์)EP  2 : หลักภาษา (พยัญชนะ,สระ,วรรณยุกต์)EP 3 : สื่อและการสอน (พยัญชนะ,สระ,วรรณยุกต์)วิธีการเรียน1.Pre-test : กดตอบ ข้อ ก.ไก่ เพื่อข้ามไปบทเรียนที่ 1 2.เมื่อเรียนจบแต่ละบทเรียน ผู้เรียนต้องทำการสะท้อนการเรีียนรู้ (Reflection) เพื่อข้ามไปบทถัดไป 3.เมื่อเรียนจบทั้ง 3 บทเรียน จะมีแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ Post Test  จำนวน 30 ข้อ (ระยะเวลาทำข้อสอบ 60 นาที)เมื่อทำข้อสอบผ่าน 80% 4.รับใบประกาศณียบัตร (E-Certificate) เมื่อจบหลักสูตรขอให้สนุกกับการเรียนรู้นะคะอ.ไซหนับ เอสเอ 
ความยาว 290 นาที
MicrosoftTeams-image (1)
บทเรียนใหม่

การเงินพอเพียงเพื่อชีวิต

การเงินพอเพียงเพื่อชีวิต

คำอธิบายหลักสูตร การเงินพอเพียงเพื่อชีวิต คือการทำให้แต่ละคนตระหนักถึงคำว่า “เงิน” กับคำว่า “พอ” ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายเชิงพฤติกรรม และความอยาก เพราะชีวิตในความเป็นจริงนั้น เงินก็จำเป็นจะต้องมี แต่ก็ต้องจัดการอย่าง “พอดี” ให้เกิดความ “พอใจ”  ในการมี และใช้เงิน ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละคน และแต่ละช่วงวัย เพื่อประโยชน์ และความสุขเท่าที่จะไม่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต อีกทั้งต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันภัยทางการเงินในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน
ความยาว 180 นาที
Cover Module 3_V3
บทเรียนใหม่

คนไทยใส่ใจการเงิน Module: 3 สร้างความมั่งคั่ง ด้วยการลงทุนอย่างยั่งยืน

Module 3 วิชา สร้างความมั่งคั่ง ด้วยการลงทุนอย่างยั่งยืน

คำอธิบายรายวิชา: สร้างความมั่งคั่ง ด้วยการลงทุนอย่างยั่งยืน ศึกษาแนวคิดการลงทุนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเริ่มต้นลงทุน การวิเคราะห์ความพร้อมในการลงทุน การประเมินความเสี่ยงในการลงทุน รู้จักทางเลือกในการลงทุน สินทรัพย์ลงทุน กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน แนวคิดการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการลงทุน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการลงทุน และมีแนวคิดที่เหมาะสมในการลงทุนเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง
ความยาว 2 ชั่วโมง
Cover Module 2_V3
บทเรียนใหม่

คนไทยใส่ใจการเงิน Module:2 เป็นหนี้ได้ เป็นหนี้ดี เป็นหนี้แต่พอดี

Module 2 วิชา เป็นหนี้ได้ เป็นหนี้ดี เป็นหนี้แต่พอดี

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาแนวคิดการจัดการหนี้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเป็นหนี้มากเกินตัว หนี้ดีและหนี้พึงระวัง การประเมินสถานการณ์หนี้สินส่วนบุคคล การเปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ และดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก แนวทางการจัดการหนี้สิน และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการหนี้สินส่วนบุคคล การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการหนี้สินส่วนบุคคล และการมีแนวคิดที่ถูกต้องในการจัดการหนี้สิน
ความยาว 2 ชั่วโมง