นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

มูลนิธิสยามกัมมาจล (“มูลนิธิ”) เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน และมูลนิธิเข้าใจดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการเข้าเยี่ยมชมและการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิ ดังนั้น มูลนิธิจะนำข้อมูลของท่านที่มูลนิธิได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น และมูลนิธิจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

 

ข้อมูลที่มูลนิธิเก็บรวบรวมและเก็บรักษาไว้

มูลนิธิจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอื่นใด ไม่ว่าเป็นข้อมูลที่ท่านให้แก่มูลนิธิโดยตรง หรือข้อมูลที่มูลนิธิเก็บรวบรวมจากการที่ท่านใช้บริการของมูลนิธิผ่านเว็บไซต์และ/หรือช่องทางอื่นใด หรือข้อมูลที่มูลนิธิเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นใดที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้บริการกับมูลนิธิ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่มูลนิธิ โดยมูลนิธิจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของมูลนิธิ

 

การใช้ข้อมูลของท่าน

มูลนิธิจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการใช้บริการของท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่มูลนิธิ นอกจากนี้ มูลนิธิอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างมูลนิธิและท่าน และปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของท่าน และมูลนิธิจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ในกรณีดังต่อไปนี้

 • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่พนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตของมูลนิธิ รวมถึงผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายนอกของมูลนิธิ สถาบันการเงิน และ/หรือบุคคลภายนอกที่มูลนิธิเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย และ/หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการที่ท่านประสงค์ได้
 • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการสอบสวนหรือการดำเนินการทางกฎหมาย
 • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล
 • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกที่มูลนิธิได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าวได้

 

มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป

มูลนิธิมีระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาต นอกเหนือจากกระบวนการปกติที่ใช้ในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตของมูลนิธิแล้ว มูลนิธิไม่มีนโยบายที่จะติดต่อท่านเพื่อสอบถามชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) หรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่าน ดังนั้น หากท่านพบการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งมูลนิธิตามข้อมูลการติดต่อด้านล่าง

 

ท่านควรเก็บชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด อย่าเขียนหรือบันทึกข้อมูลดังกล่าวบนสื่อใดๆ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดๆ เพื่อความมั่นใจว่าท่านจะทราบข้อมูลเหล่านี้เพียงผู้เดียวเท่านั้น มูลนิธิไม่มีและจะไม่มีนโยบายใดๆ ที่จะสอบถามชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่าน หากท่านสงสัยว่าชื่อผู้ใช้ (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ของท่านอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือสูญหาย หรือถูกขโมย และได้มีการทำรายการโดยมิได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งมูลนิธิทันที

 

มูลนิธิให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารหัสผ่าน (Password) ของท่านจะได้รับการป้องกันให้ปลอดภัยอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ท่านควรตระหนักถึงและปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านในการใช้บริการเว็บไซต์ของมูลนิธิ

 • ไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เห็นรหัสผ่าน (Password) ของท่าน ขณะที่ท่านล็อกอินเข้าเว็บไซต์ของมูลนิธิ
 • พยายามจำรหัสผ่าน (Password) ของท่าน และไม่บันทึกรหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้ในที่ใดๆ
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ของท่านเป็นประจำ และไม่นำรหัสผ่าน (Password) เดิมของท่านกลับมาใช้ใหม่
 • ไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวเป็นรหัสผ่าน (Password) ของท่าน ซึ่งอาจทำให้สามารถคาดเดาได้ง่าย เช่น นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือวันเกิด เป็นต้น
 • รหัสผ่าน (Password) ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร โดยอาจประกอบด้วยตัวเลข หรือตัวอักษรก็ได้ และไม่ควรเป็นคำที่อยู่ในพจนานุกรม
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ของท่านทันทีที่ท่านสงสัยว่ามีบุคคลอื่นทราบรหัสผ่าน (Password) ของท่าน
 • ไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้าระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่าน มิฉะนั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าว
 • ควรใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่วนตัวที่ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีการติดตั้งเครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์ ที่จะสามารถเรียกคืนข้อมูลหรือเปิดเผยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าว ให้แก่บุคคลอื่นได้
 • ไม่ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เนื่องจากอาจมีโปรแกรมบางอย่างที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ซึ่งสามารถดักจับและเรียกคืนข้อมูลที่สำคัญของท่านได้

 

คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย

แม้ว่ามูลนิธิจะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกจู่โจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้น ท่านจึงควรปฏิบัติตามมาตรการและวิธีการดังต่อไปนี้

 • ระมัดระวังในการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ที่ให้ใช้งานได้ฟรี (freeware) ผ่านอินเทอร์เน็ต และควรตรวจสอบที่อยู่ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อนล็อกอินเข้าใช้บริการเพื่อป้องกันการเข้าเว็บไซต์ที่ถูกปลอมแปลง
 • ควรติดตั้งซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของท่านและควร update อย่างสม่ำเสมอ
 • ติดตั้งซอฟท์แวร์ประเภท personal firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker
 • ควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ควรตรวจสอบสถานะทางการเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัย เช่น ยอดเงินคงเหลือ วันที่ทำรายการ เป็นต้น
 • ควรลงชื่อออกจากระบบ (sign off) หลังจากทำธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว และไม่ควรละทิ้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ขณะกำลังทำธุรกรรม
 • เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ควรถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับรองโดยผู้ให้บริการทางด้านความปลอดภัยอินเตอร์เน็ตที่ไว้ใจได้ (a trusted Internet security solution provider) และ
 • หลีกเลี่ยงการเปิดอีเมลขยะ (junk mail)

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของมูลนิธิฉบับล่าสุดได้ในหน้าเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ มูลนิธิขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของมูลนิธิได้ทุกเมื่อ และมูลนิธิจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วหากมูลนิธิมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในสาระสำคัญที่กระทบสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

 

การติดต่อสื่อสารกับมูลนิธิ

มูลนิธิสยามกัมมาจล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคาร Plaza East

เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900