หลักสูตร PBL ฐานสมรรถนะ

PBL Problem-Based Learning
หลักการสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ประสบความสำเร็จคือ การจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม และการเป็น Active Learning และการประเมิมผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นหัวใจของสมรรถนะ