บทเรียน: Module 3 วิชา สร้างความมั่งคั่ง ด้วยการลงทุนอย่างยั่งยืน

หลักสูตร “คนไทยใส่ใจการเงิน”

มุ่งหวังให้คนไทยมีความมั่นคงทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีแนวทางที่เหมาะสมในการเริ่มต้นจัดการการเงินของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถวางแผนการเงิน การจัดการหนี้สิน และเริ่มต้นลงทุนได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีภูมิคุ้มกัน และค่านิยมทางการเงินที่เหมาะสม

รายละเอียดบทเรียน
Cover Module 3_V3
วิทยากร: อ.รัก ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
ระยะเวลารวม: 2 ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา: สร้างความมั่งคั่ง ด้วยการลงทุนอย่างยั่งยืน

ศึกษาแนวคิดการลงทุนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเริ่มต้นลงทุน การวิเคราะห์ความพร้อมในการลงทุน การประเมินความเสี่ยงในการลงทุน รู้จักทางเลือกในการลงทุน สินทรัพย์ลงทุน กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน แนวคิดการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการลงทุน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการลงทุน และมีแนวคิดที่เหมาะสมในการลงทุนเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง

รายละเอียดบทเรียนมี 4 บท
1. การลงทุนอย่างยั่งยืน ตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. เริ่มต้นลงทุนอย่างชาญฉลาด
3. ทางเลือกในการลงทุน
4. จัดพอร์ตมั่งคั่งอย่างยั่งยืน