บทเรียน: ภาษาไทยฟันน้ำนม

ภาษาไทยฟันน้ำนม
วิชาภาษาไทยฟันน้ำนมชุดนี้ เป็นชุดปูพื้นฐานการอ่าน การเขียน เหมาะสำหรับ คุณครู ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาแบ่งออกเป้น 3 เรื่อง ได้แก่ 
บทที่ 1. สนุกกับพยัญชนะ
บทที่ 2. พิชิตสระหรรษา
บทที่ 3. วรรณยุกต์เริงร่า


ขอให้สนุกกับการเรียนนะคะ
อ.ไซหนับ เอสเอ 

รายละเอียดบทเรียน
_สนุกกับพยัญชนะ_ปก
วิทยากร: อ.ไซหนับ เอสเอ
ระยะเวลารวม: 290 นาที
พบครูก่อนเข้าเรียน 
วิชาภาษาไทยฟันน้ำนมชุดนี้ เป็นชุดปูพื้นฐานการอ่าน การเขียน เหมาะสำหรับ คุณครู ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาแบ่งออกเป้น 3 เรื่อง คือ
บทที่ 1. สนุกกับพยัญชนะ
บทที่ 2. พิชิตสระหรรษา
บทที่ 3. วรรณยุกต์เริงร่า

ในแต่บทเรียน จะแบ่งหัวข้อเป็น 3 EP เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  
EP 1  : นิยามและหน้าที่ (พยัญชนะ,สระ,วรรณยุกต์)
EP  2 : หลักภาษา (พยัญชนะ,สระ,วรรณยุกต์)
EP 3 : สื่อและการสอน (พยัญชนะ,สระ,วรรณยุกต์)
วิธีการเรียน
1.Pre-test : กดตอบ ข้อ ก.ไก่ เพื่อข้ามไปบทเรียนที่ 1 
2.เมื่อเรียนจบแต่ละบทเรียน ผู้เรียนต้องทำการสะท้อนการเรีียนรู้ (Reflection) เพื่อข้ามไปบทถัดไป 
3.เมื่อเรียนจบทั้ง 3 บทเรียน จะมีแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ Post Test  จำนวน 30 ข้อ (ระยะเวลาทำข้อสอบ 60 นาที)
เมื่อทำข้อสอบผ่าน 80%
4.รับใบประกาศณียบัตร (E-Certificate) เมื่อจบหลักสูตร

ขอให้สนุกกับการเรียนรู้นะคะ
อ.ไซหนับ เอสเอ 

พบครูก่อนเข้าเรียน 
วิชาภาษาไทยฟันน้ำนมชุดนี้ เป็นชุดปูพื้นฐานการอ่าน การเขียน เหมาะสำหรับ คุณครู ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาแบ่งออกเป้น 3 เรื่อง คือ
บทที่ 1. สนุกกับพยัญชนะ
บทที่ 2. พิชิตสระหรรษา
บทที่ 3. วรรณยุกต์เริงร่า
ในบทเรียนที่ 1 นี้ จะเรียนเรื่อง สนุกกับพยัญชนะ โดยจะแบ่งออกเป้น 3 EP ด้วยกัน ได้แก่ 
1. สนุกกับพยัญชนะ EP ที่ 1 : นิยมและหน้าที่
2. สนุกกับพยัญชนะ EP ที่ 2 : หลักภาษา 
3. สนุกกับพยัญชนะ EP ที่ 3 : สื่อและการสอน

ขอให้สนุกกับการเรียนนะคะ
อ.ไซหนับ เอสเอ