บทเรียน: Module 2 วิชา เป็นหนี้ได้ เป็นหนี้ดี เป็นหนี้แต่พอดี

 “คนไทยใส่ใจการเงิน”

มุ่งหวังให้คนไทยมีความมั่นคงทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีแนวทางที่เหมาะสมในการเริ่มต้นจัดการการเงินของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถวางแผนการเงิน การจัดการหนี้สิน และเริ่มต้นลงทุนได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีภูมิคุ้มกัน และค่านิยมทางการเงินที่เหมาะสม

รายละเอียดบทเรียน
Cover Module 2_V3
วิทยากร: อ.รัก ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
ระยะเวลารวม: 2 ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดการจัดการหนี้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเป็นหนี้มากเกินตัว หนี้ดีและหนี้พึงระวัง การประเมินสถานการณ์หนี้สินส่วนบุคคล การเปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ และดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก แนวทางการจัดการหนี้สิน และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการหนี้สินส่วนบุคคล การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการหนี้สินส่วนบุคคล และการมีแนวคิดที่ถูกต้องในการจัดการหนี้สิน

รายละเอียดบทเรีัยนมี  5 บท
1. การจัดการหนี้ตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. หนี้ดีและหนี้พึงระวัง
3. รู้จักดอกเบี้ยเงินกู้
4. แนวทางการจัดการหนี้สิน
5. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน