หลักสูตร คนไทยใส่ใจการเงิน Module:2 เป็นหนี้ได้ เป็นหนี้ดี เป็นหนี้แต่พอดี

หลักสูตร “คนไทยใส่ใจการเงิน”

มุ่งหวังให้คนไทยมีความมั่นคงทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีแนวทางที่เหมาะสมในการเริ่มต้นจัดการการเงินของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถวางแผนการเงิน การจัดการหนี้สิน และเริ่มต้นลงทุนได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีภูมิคุ้มกัน และค่านิยมทางการเงินที่เหมาะสม