หลักสูตร สอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรม

หลักสูตร การสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรม เป็นนวัตกรรมการสอนของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์
โดยครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ที่ใช้การสอนวิชาภาษาไทยผ่านวรรณกรรม นอกจากเป้าหมายหลักเพื่อให้นักเรียนการอ่านออกเขียนได้ แล้ว ยังมีอีกเป้าหมายหนึ่งคือ การเน้นสมรรถนะ การสื่อสาร จับใจความ ตีความ และการคิดขั้นสูง คือสามารถในการจัดการระบบการคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ สามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา มีความยืดหยุ่นทางความคิด ประสานหรือสังเคราะห์ความคิดที่แตกต่าง ริเริ่มความคิดใหม่ ๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน  

โดยนักเรียนจะค้นพบหลักการ หลักภาษา จากการที่ครูเป็นผู้นำกระบวนการเรียนรู้ โดยการสอนจะเป็นการบูรณาการวรรณกรรมที่สะท้อนความคิดของมนุษย์ เชื่อมโยงกับการใช้หลักภาษาในภาษาไทย  ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย โดยเนื้อหาจะมีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษา