บทเรียน: การเงินพอเพียง (ฉบับย่อ)

มุ่งหวังให้ทุกคนมีความมั่นคงทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีแนวทางที่เหมาะสมในการเริ่มต้นจัดการการเงินของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถวางแผนการเงิน การจัดการหนี้สิน และเริ่มต้นลงทุนได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีภูมิคุ้มกัน และค่านิยมทางการเงินที่เหมาะสม

รายละเอียดบทเรียน
Cover การเงินพอเพียง_NEW
วิทยากร: อาจารย์ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
ระยะเวลารวม: 30 นาที
การเงินพอเพียง (ฉบับย่อ)
มุ่งหวังให้ทุกคนมีความมั่นคงทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีแนวทางที่เหมาะสมในการเริ่มต้นจัดการการเงินของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถวางแผนการเงิน การจัดการหนี้สิน และเริ่มต้นลงทุนได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีภูมิคุ้มกัน และค่านิยมทางการเงินที่เหมาะสม
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. บทเรียนการเงินพอเพียง 
3. สะท้อนการเรียนรู้ (Reflection )
4. ทำแบบทดสอบหลังเรียน