บทเรียน: การเงินพอเพียงเพื่อชีวิต

คำอธิบายหลักสูตร

การเงินพอเพียงเพื่อชีวิต คือการทำให้แต่ละคนตระหนักถึงคำว่า “เงิน” กับคำว่า “พอ” ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายเชิงพฤติกรรม และความอยาก เพราะชีวิตในความเป็นจริงนั้น เงินก็จำเป็นจะต้องมี แต่ก็ต้องจัดการอย่าง “พอดี” ให้เกิดความ “พอใจ”  ในการมี และใช้เงิน ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละคน และแต่ละช่วงวัย เพื่อประโยชน์ และความสุขเท่าที่จะไม่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต อีกทั้งต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันภัยทางการเงินในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน

รายละเอียดบทเรียน
MicrosoftTeams-image (1)
วิทยากร: อาจารย์รัก ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
ระยะเวลารวม: 180 นาที

คำอธิบายหลักสูตร

การเงินพอเพียงเพื่อชีวิต คือการทำให้แต่ละคนตระหนักถึงคำว่า “เงิน” กับคำว่า “พอ” ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายเชิงพฤติกรรม และความอยาก เพราะชีวิตในความเป็นจริงนั้น เงินก็จำเป็นจะต้องมี แต่ก็ต้องจัดการอย่าง “พอดี” ให้เกิดความ “พอใจ”  ในการมี และใช้เงิน ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละคน และแต่ละช่วงวัย เพื่อประโยชน์ และความสุขเท่าที่จะไม่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต อีกทั้งต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันภัยทางการเงินในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน

การเงินพอเพียงเพื่อชีวิต 
ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 5 บท คือ
บทที่ 1 : รู้จักตนเองทางการเงิน 
บทที่ 2 :  ทำไมต้องวางแผนการเงิน ตอนที่ 1 
บทที่ 3 :  ทำไมต้องวางแผนการเงิน ตอนที่ 2
บทที่ 4 : รู้อะไร ไม่สู้ รู้จักพอ 
บทที่ 5 : เทคนิคในการจัดการการเงิน