หลักสูตร การเงินพอเพียงเพื่อชีวิต

การเงินพอเพียงเพื่อชีวิต

การเงินพอเพียงเพื่อชีวิต คือการทำให้แต่ละคนตระหนักถึงคำว่า “เงิน” กับคำว่า “พอ” ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายเชิงพฤติกรรม และความอยาก เพราะชีวิตในความเป็นจริงนั้น เงินก็จำเป็นจะต้องมี แต่ก็ต้องจัดการอย่าง “พอดี” ให้เกิดความ “พอใจ”  ในการมี และใช้เงิน ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละคน และแต่ละช่วงวัย เพื่อประโยชน์ และความสุขเท่าที่จะไม่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต อีกทั้งต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันภัยทางการเงินในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน

อาจารย์รัก ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์

นักวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)